Landskabet, billebanker og fodertræer

Landskabet, billebanker og fodertræer

Katrinelundens 6 ha jord ligger som en trekant afgrænset af Sønderskoven, Knudstrupvej og landbrugsland. Det er en lille perle med masser af dyre- og fugleliv.

Vores landbrug arbejder med en ekstensiv udnyttelse af arealerne til samgræsning af svin og fjerkræ. Vi har valgt at indhegne de arealer vi skal bruge til græsning, så de ligger midt på arealet og dermed efterlader åbne arealer til høslet på alle tre sider og dermed også rig mulighed for de vilde dyr til at passere og opholde sig på arealet.

I foldene laver vi forsøg med græs og andet grønt til grise. Dyrene skiftes mellem et stort antal folde, og vi håber således at kunne holde afgrøder på arealet det meste af året. Den lille granplantage indgår i foldarealet og giver skyggefuldt ophold om sommeren, samt vinterophold for alle grise.

Græsningsfoldene er lagt op som højryggede agre for at dræne den tunge og våde lerblandede muldjord. Mellem foldene er anlagt billebanker, der beplantes med fritstående fodertræer og mellem dem vilde bær, urter og blomster, der dels skal være føde til mennesker og tamdyr, men også skabe en varieret flora til gavn for biodiversiteten. Beplantningen med fodertræer er påbegyndt og afsluttes i løbet af 2017, og sorterne er eg, kastanje, valnød, spiselig tjørn, hyld, blommer og æbler.

Flere steder står der vand fra oktober til maj måned, og vi mærker tydeligt klimaforandringerne, der kommer mere og mere nedbør. Vi vil gerne behandle dette vilkår, så det bliver en medspiller i ønsket om biodiversitet. Ved at anlægge to søer på de laveste og vådeste steder vil vi få et vådområde til tamdyr og et vådområde til de vilde dyr. Vi søger midler til dette projekt, og håber det lader sig realisere.